RAPORT: Public Affairs w Polsce - Rola, Stan i Perspektywy

  1. Wpisz swój adres e-mail w poniższym formularzu
  2. Kliknij przycisk POBIERZ ZA DARMO
  3. Na kolejnej kliknij w link do pobrania raportu w formie elektronicznej

Jak otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu w wersji elektronicznej?

416

tyle podmiotów oficjalnie zajmuje się zawodową działalnością lobbingową w Polsce

90 000

tylu interesariuszy wpływa na administrację publiczną w Stanach Zjednoczonych

30

tyle ośrodków badawczych i uniwersytetów w Berlinie analizuje komunikację między biznesem a administracją

54%

taki odsetek badanych darzy zaufaniem administrację publiczną

Jedną z form dyskursu prowadzonego pomiędzy różnymi stronami – np. administracją centralną ,samorządem lokalnym, przedsiębiorstwami, społeczeństwem oraz innymi grupami skupionymi wokół swoich celów – są działania lobbingowe oraz coraz większa aktywność biznesu w obszarze public affairs. Ponieważ zauważamy istotny wzrost zainteresowania tą sferą wśród przedsiębiorstw – zwłaszcza dużych – uważamy za zasadne przeanalizowanie zjawiska public affairs i jego wpływu (bieżącego lub potencjalnego) na dobro wspólne i funkcjonowanie państwa, rozumianego jako wspólnota obywateli.

Marek Wróbel

Prezes Zarządu Fundacji Republikańskiej

Partnerzy projektu:

ul. Nowy Świat

4100-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37

e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org